Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

COMISIÓNS INFORMATIVAS

INFORMACION INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
 

Comisións Informativas

- Comisión informativa de facenda, persoal e servizos administrativos: terá atribucións nas materias relativas á facenda local, emprego público municipal e xestión e procedementos de tramitación administrativa. Así mesmo, actuará como Comisión especial de contas.

- Comisión informativa de asuntos xerais do Pleno: terá atribucións nas restantes materias sobre as que deba decidir o Pleno da Corporación.

As comisións informativas do Concello de Porto do Son terán a seguinte composición:

- Presidente: o Alcalde ou concelleiro no que delegue, a proposta da comision informativa e logo da elección efectuada no seu seo.

- Dous representantes do grupo municipal do PP de Porto do Son.

- Un representante do grupo municipal PSdG- PSOE de Porto do Son.

- Un representante do grupo municipal do BNG de Porto do Son.

 
 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas