Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Portal de Transparencia

INFORMACION INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
 

Cargos Electos. O Alcalde

D. José Luis Oujo Pouso

Cargos Electos. O Pleno

Alcalde-Presidente D. José Luis Oujo Pouso

GRUPOS MUNICIPAIS

PARTIDO POPULAR (PP) 1.- D. José Luis Oujo Pouso
2.- Dna. María José Maneiro Quintáns
3.- D. José Manuel Deán Pouso
4.- D. Juan Jesús Pérez Santos
5.- Dna. Magdalena Pérez Millares
6.- D. Antonio Romero Ribeiro
7.- D. Joaquín García García
PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA (PSdeG-PSOE) 1.- Dna. Josefa María Hermo García
2.- D. Luis García Gaciño
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) 1.- Dna. María Anxela Franco Pouso
2.- D. Xoan Xosé León Martínez
PORTODOS 1.- Dna. María Asunción Torres Parada
2.- D. José Angel Lorenzo Vila

Xunta de Goberno

D. José Luis Oujo Pouso

Dna. María José Maneiro Quintáns

D. José Manuel Deán Pouso

D. Juan Jesús Pérez Santos

Dna. Magdalena Pérez Millares

Comisións Informativas

- Comisión informativa de facenda, persoal e servizos administrativos: terá atribucións nas materias relativas á facenda local, emprego público municipal e xestión e procedementos de tramitación administrativa. Así mesmo, actuará como Comisión especial de contas.

- Comisión informativa de asuntos xerais do Pleno: terá atribucións nas restantes materias sobre as que deba decidir o Pleno da Corporación.

As comisións informativas do Concello de Porto do Son terán a seguinte composición:

- Presidente: o Alcalde ou concelleiro no que delegue, a proposta da comisión informativa e logo da elección efectuada no seu seo.

- Dous representantes do grupo municipal do PP de Porto do Son.

- Un representante do grupo municipal Socialista de Porto do Son.

- Un representante do grupo municipal do BNG.

- Un representante do grupo municipal de Portodos.

Axenda de Altos Cargos e Concellerías

Accede a Novas

Organigrama

Accede a Cadro de Persoal

Directorio

Sin información

Emprego no Organismo

Accede a Emprego

 
 

Normativa

Accede a Ordenanzas

Accede a Plenos

Accede a Xuntas de Goberno

 

Contratos

Accede a Perfil do Contratante

Presupostos

Accede a Presupostos

Retribucións de Altos Pagos

- O cargo de Alcalde-Presidente, con dedicación exclusiva, percibirá unha retribución anual bruta de 39.300,00 € (2.807,15 € en cada paga ordinaria e 2.807,10 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Facenda, Persoal e Servizos Administrativos, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Servizos Sociais, Sanidade e Educación, con dedicación parcial ao 70 %, percibirá unha retribución anual bruta de 19.600,00 € (1.400,00 € en cada unha das 14 pagas)

- O cargo de Concelleira/o de Promoción Económica, Emprego, Xuventude, Seguridade e Protección Civil, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

- O cargo de Concelleira/o de Deportes, Cultura, Turismo e Relacións Veciñais, con dedicación parcial ao 80 %, percibirá unha retribución anual bruta de 24.700,00 € (1.764,29 € en cada paga ordinaria e 1.764,26 € en cada extraordinaria)

 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.