COMISIÓNS INFORMATIVAS

  • Imprimir
INFORMACION INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN
INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
 

Comisións Informativas

- Comisión informativa de facenda, persoal e servizos administrativos: terá atribucións nas materias relativas á facenda local, emprego público municipal e xestión e procedementos de tramitación administrativa. Así mesmo, actuará como Comisión especial de contas.

- Comisión informativa de asuntos xerais do Pleno: terá atribucións nas restantes materias sobre as que deba decidir o Pleno da Corporación.

As comisións informativas do Concello de Porto do Son terán a seguinte composición:

- Presidente: o Alcalde ou concelleiro no que delegue, a proposta da comision informativa e logo da elección efectuada no seu seo.

- Dous representantes do grupo municipal do PP de Porto do Son.

- Un representante do grupo municipal PSdG- PSOE de Porto do Son.

- Un representante do grupo municipal do BNG de Porto do Son.