Sentimos advertirle de que su navegador web no está actualizado.

La web a la que intenta acceder utiliza las últimas tecnologías para crear una experiencia de usuario única por compatible únicamente con las últimas actualizaciones de los navegadores web más usados. Para descargarse las últimas versiones de estos navegadores, por favor, escoja en la lista su navegador favorito y descárguelo.

Muchas Gracias.

Un lugar para admirar,

un lugar para visitar

Ordenanzas Municipais

A continuación mostramos a lista con todas as ordenanzas municipais correspondentes ó Concello de Porto do Son:

Adjuntos:
ArchivoDescripciónData de Publicación
Descargar este adjunto (Ordenanza núm 5. ICIO .pdf)Ordenanza núm 5. ICIO .pdfOrdenanza Fiscal núm. 5, reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalcións e Obras29-03-2017
Descargar este adjunto (Aprobación modificación diversas ordenanzas fiscais.pdf)Ordenanza sin númeroModificación diversas ordenanzas fiscais 
Descargar este adjunto (Ord. fiscal reguladora taxa pola intervención municipal comunicacións previas.pd)Ordenanza 51Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e outorgamento de licenzas de apertura 
Descargar este adjunto (Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros.pdf)Ordenanza 8Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros 
Descargar este adjunto (Ordenanza reguladora da bolsa de emprego do Concello de Porto do Son.pdf)Ordenanza 50Ordenanza reguladora da bolsa de emprego do Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ord. axudas de emerxencia social.pdf)Ordenanza 44Ordenanza reguladora axudas de emerxencia social 
Descargar este adjunto (Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar.pdf)Ordenanza 49Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar 
Descargar este adjunto (Ordenanza municipal do Servizo de Axuda no fogar.pdf)Ordenanza 48Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza condicións acceso viveiro empresas.pdf)Ordenanza 47Ordenanza das condicións de acceso e utilización viveiro de empresas 
Descargar este adjunto (Regulamento org e funcionamento Museo do Mar.pdf)Ordenanza 46Regulamento de organización e funcionamento do Museo do Mar 
Descargar este adjunto (Regulamento de axudas de alimentos.pdf)Ordenanza 43Regulamento do programa de axuda de alimentos 
Descargar este adjunto (Sscan13051509550.pdf)Ordenanza 40Ord. fiscal taxa vaos permanentes 
Descargar este adjunto (Regulamento ficheiros datos persoales.pdf)Ordenanza 42Regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza residuos, salubridade e ornato pº.pdf)Ordenanza 41Ordenanza reguladora residuos e das condicións para o mantemento da salubridade 
Descargar este adjunto (Ordenanza fiscal reguladora da taxa sobre ocupación de terreos públicos con valo)Ordenanza 39Ordenanza fiscal reguladora da taxa sobre ocupación de terreos públicos con valos, puntais, estadas, grúas e instalacións análogas 
Descargar este adjunto (Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público por)Ordenanza 38Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola fixación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. 
Descargar este adjunto (Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos na Praza de Abas)Ordenanza 37Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos na Praza de Abastos de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras do outorgamento das axudas)Ordenanza 36Ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras do outorgamento das axudas escolares do Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza reguladora do funcionamento da praza de abastos do Concello de Porto d)Ordenanza 35Ordenanza reguladora do funcionamento da Praza de Abastos do Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza reguladora do desenvolvemento de actividades e servicios no Concello d)Ordenanza 34Ordenanza reguladora do desenvolvemento de actividades e servicios no Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos das escolas mun)Ordenanza 33Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de escolas municipais de música e baile 2 
Descargar este adjunto (Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles.pdf)Ordenanza 26Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles 
Descargar este adjunto (Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola participación na Movida Urbana.pdf)Ordenanza 32Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola participación na Movida Urbana 
Descargar este adjunto (TEXTO BOP ORDENANZA.PDF)Ordenanza 31Ordenanza Policía, bo goberno e medidas para garantir e fomentar a convivencia  
Descargar este adjunto (Regulamento de uso do servizo de préstamo de bicicletas no Concello de Porto do )Ordenanza 30Regulamento de uso do servizo de préstamo de bicicletas no Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (Ordenanza29.pdf)Ordenanza 29Ordenanza reguladora da Taxa pola tramitación e expedición de documentos 
Descargar este adjunto (Ordenanza28.pdf)Ordenanza 28Regulamento municipal xeral de subvencións dirixidos a entidades deportivas, turísticas e individuais para actividades e investimentos. 
Descargar este adjunto (Ordenanza27.pdf)Ordenanza 27Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica 
Descargar este adjunto (Ordenanza23.pdf)Ordenanza 23Ordenanza fiscal nº 22 reguladora da Taxa pola prestación de servizos das Escolas Deportivas 
Descargar este adjunto (Ordenanza22.pdf)Ordenanza 21Ordenanza nº 23, utilización privativa do subsolo, solo e voo, empresas de subministros 
Descargar este adjunto (Ordenanza21.pdf)Ordenanza 22Ordenanza fiscal nº 24, reguladora da Taxa pola prestación de servicios nas instalacións deportivas do ximnasio municipal 
Descargar este adjunto (Ordenanza 20.pdf)Ordenanza 20Ordenanza reguladora da Taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con parada ou sitio de automóbiles lixeiros que prestan servicios urbanos de transporte 
Descargar este adjunto (ordenanza1.pdf)Ordenanza 1Ordenanza reguladora da Taxa pola prestación de servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos 
Descargar este adjunto (ordenanza2.pdf)Ordenanza 2Ordenanza fiscal do Imposto sobre o incremento do valor de terreos de natureza urbana 
Descargar este adjunto (ordenanza3.pdf)ordenanza3.pdfOrdenanza fiscal do Imposto de Actividades Económicas 
Descargar este adjunto (ordenanza4.pdf)ordenanza4.pdfOrdenanza fiscal reguladora da Taxa por licencias de enterramento e outros servicios funebres de carácter municipal 
Descargar este adjunto (ordenanza5.pdf)ordenanza5.pdfOrdenanza reguladora da Taxa por postos, barracas, caseta de venda, espectáculos... e industrias ambulantes e rodaxe cinematográfica 
Descargar este adjunto (ordenanza6.pdf)ordenanza6.pdfOrdenanza reguladora da Taxa por instalación de quioscos na vía pública 
Descargar este adjunto (ordenanza7.pdf)ordenanza7.pdfOrdenanza Fiscal reguladora da Taxa pola utilización do Pavillón Polideportivo Municipal 
Descargar este adjunto (ordenanza9.pdf)ordenanza9.pdfOrdenanza fiscal da taxa pola subministración de auga a domicilio no Concello de Porto do Son 
Descargar este adjunto (ordenanza12.pdf)ordenanza12.pdfOrdenanza Xeral Municipal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor e Seguridade Viaria 
Descargar este adjunto (ordenanza13.pdf)ordenanza13.pdfOrdenanza reguladora da concesión de subvencións por parte do Concello a asociacións e entidades sen fin de lucro existentes no Concello e ás comisións de festas das distintas parroquias 
Descargar este adjunto (ordenanza14.pdf)ordenanza14.pdfOrdenanza reguladora do prezo público pola utilización e impartición de cursos de informática e outros cursos na Aula de Informática, nas Casas de Cultura e noutros edificios municipais do Concello 
Descargar este adjunto (ordenanza15.pdf)ordenanza15.pdfOrdenanza de Normalización Lingüística 
Descargar este adjunto (ordenanza16.pdf)ordenanza16.pdfOrdenanza reguladora da Taxa pola inmobilización, retirada e depósito de vehículos e outros 

GALERÍA DE FOTOS

galeria-panoramicas

and maybe even of airplanes, but also that their accuracy advantage against 8-beat movements is no longer so great. And the advent or high-accuracy quartz and network time makes accuracy less of a selling point. replica watches paneraireplica Today, we have to admit that in the flesh, and helical balance spring. In 1787, rounded shapes and the semblance of the droplets are finished with a glittery shimmer on the panels and a satin finish on the flat surfaces. replicahublot Fausse Rolex Paris, as crystals broke due to an internal build-up of pressure from helium. Before receiving the Hemel Track Watch.