Reforma e acondicionamento da Rúa Laxieles

  • Imprimir

Reforma e acondicionamento da Rúa Laxieles

Publícase nota aclaratoria en relación coa aplicación da cláusula 12ª do Prego de cláusulas administrativas particulares